Book en tur via email: ordre@rushxpress.dk, eller ring på tlf. 70 100 103

Rush Xpress generelle forretning betingelser er som følger.

1. Forretningsvilkår og -betingelser.
Følgende vilkår og betingelser er gældende for alle Rush Xpress’ ydelser, med mindre De som afsender skriftligt har fået oplysning om eller har aftalt andre vilkår, der er underskrevet af en bemyndiget person for Rush Xpress.I tilfælde af konflikt eller uoverensstemmelser mellem disse, eller andre skriftlige eller mundtlige tilsagn går disse vilkår og betingelser forud for alt andet, i det omfang loven tillader dette.Disse vilkår beskytter også enhver som vi entrerer med om at hente, transportere eller levere forsendelser. Ingen medarbejdere hos Rush Xpress eller andre har bemyndigelse til, at ændre betingelserne eller afgive løfter på vore vegne bortset fra som angivet ovenfor. Nærværende betingelser omfatter ikke internationale forsendelser bestilt via Rush Xpress, her gælder
CMR lovgivningen eller forretningsbetingelserne tilhørende den operatør Rush Xpress anvender.


2. Priser
Vores standardpriser kan ses på hjemmesiden. Prisen på bestemte ture kan oplyses ved at ringe til vores kundeservice.


3. Faktura
Der faktureres som standard hver uge. Betalingsbetingelser er netto kontant + 14 dage. Overskrides betalingsfristen, fremsendes rentenota på 2 % af fakturabeløbet samt erindringsgebyr på 100, 100, 100 kr. Efter tredje rykker sendes sagen uden yderligere varsel til retslig inkasso.
Spørgsmål/reklamation til faktura rettes til vores bogholderi på telefon 70 100 103 senest syv dage efter modtagelsen, ellers betragtes fakturaen som anerkendt.


4. Rush Xpress’ ansvar
Vores ansvar begynder, når pakken overdrages til befordring. Vores ansvar ophører, når pakken udleveres til modtageren, mod kvittering, på den af afsender opgivne modtager­adresse. Forsendelser leveres til modtagerens adresse, men ikke nødvendigvis til en navngiven person. På adresser, hvor der findes et centralt modtagelsessted, leveres normalt til dette. Ansvar for bortkomst eller beskadigelse indtræder ikke, hvis bortkomsten eller beskadigelsen skyldes afsender/modtagers fejl, såsom utilstrækkelig emballage, fejlagtig eller ufuldstændig adresse eller forhold udenfor Rush Xpress’ kontrol, som Rush Xpress ikke kunne undgå, og hvis følger ikke kunne afværges.


5. Erstatningens størrelse og beregning
Vort erstatningsansvar for tab eller beskadigelse er, uanset hvordan det opstår og for hvilken som helst forsendelse begrænset til at være omfattet af
NSAB 2000 bestemmelserne. Erstatningen beregnes altid på grundlag af forsendelsens nettoværdi, d.v.s. forsendelsens kostpris uden avance og moms. Ved beskadigelse kan Rush Xpress kræve, at varerne repareres, og at erstatningen da beregnes på grundlag af reparationsudgiften. Antikvitetsværdi, kontanter/valuta, vin, spiritus, tobak, merudgifter ved indkøb af ny vare, herunder valutaudsving eller andre indirekte skader erstattes ikke. Reklamationer skal ske skriftligt ved modtagelsen og senest 2 dage efter afsendelsestidspunktet.


6. Hvad er Rush Xpress ikke erstatningsansvarlige for?
6.1. Følgeskader Rush Xpress er ikke erstatningsansvarlig for følgeskader, hvad enten de opstår i kontraktens løbetid eller under hvilken som helst form for civilt søgsmål, heriblandt uagtsomhed, også selv om Rush Xpress er impliceret i skadeforløbet. Det kan være følgeskader eller særlige skader eller tab; andre indirekte tab; misligholdelse af andre kontrakter. Følgeskader eller tab omfatter, men er ikke begrænset til, tabte indtægter, overskud, renter, markeder og fortabelse af anvendelse.


6.2. Forsinkede forsendelser Rush Xpress gør sit yderste for at sikre, at forsendelsen leveres i henhold til Rush Xpress’ almindelige leveringstider. Men der garanteres ikke for disse, og de er ikke en del af forretningsvilkårene. Rush Xpress er ikke erstatningsansvarlig for forsinkelser.


6.3. Omstændigheder uden for vores kontrol Rush Xpress er ikke erstatningsansvarlig, hvis en forsendelse går tabt, beskadiges eller fejlleveres på grund af omstændigheder uden for vores kontrol. Disse omfatter, men er ikke begrænset til: Force majeure. Defekter eller karakteristika ifm. forsendelsens natur, selv om vi var bekendt med dem, da vi accepterede forsendelsen. Handlinger eller undladelser foretaget af personer uden for Rush Xpress. Fx: afsender af forsendelsen; modtageren; en interesseret tredjemand. Rush Xpress er ikke erstatningsansvarlig for elektrisk eller magnetisk skade på, eller sletning af, elektroniske eller fotografiske billeder eller optagelser.


7. Tillægsforsikring
Der kan tegnes tillægsforsikring på særlige værdifulde transporter. Denne tillægsforsikring giver dækning op til kr. 1.000.000,-. Tillægsforsikring tegnes ved ordreafgivelsen og er kun dækkende, når man har modtaget en bekræftelse via telefax eller e-mail. Der gælder samme begrænsninger for erstatning og ansvar som begrænset i punkterne 4, 5 og 6.


8. Transportforløb
Transportforløb og omdirigeringer af forsendelser kan til enhver tid ske efter Rush Xpress’ skøn. Der er ingen aftalt ruteplan. I de tilfælde hvor vi ikke kan levere forsendelsen til modtageren (fx ingen hjemme, forkert adresse), vil vi forsøge at kontakte afsender. Hvis dette ikke lykkes, køres forsendelserne til Rush Xpress’ kontor med henblik på at blive leveret, når modtager eller afsender kan træffes.


9. Toldklarering
Rush Xpress udfører ikke fortoldninger på kundens vegne og fralægger sig ethvert ansvar for krav og problemer opstået i forbindelse med toldforhold. Afsender accepterer at holde Rush Xpress skadesløs for ethvert krav, erstatningsansvar eller udgift, der opstår på grund af afsenders manglende opfyldelse af gældende love eller bestemmelser.


10. Emballering
Afsender skal udføre indpakningen i en lukket, robust emballering, som opfylder de krav, indholdet og transporten stiller. Undlader afsender dette, sker transporten på afsenders risiko.


11.Force majure
Såfremt Rush Xpress forhindres i at opfylde en aftale grundet hindringer, som ligger udenfor vores kontrol, og som vi ikke med rimelighed kunne forventes at have taget i betragtning og hvis følger, vi ikke med rimelighed kunne have undgået eller overvundet, så som storkonflikt, strejke, arbejdsnedlæggelse af tredje part, krig, naturkatastrofe, national undtagelsestilstand, tiltag fra national regerings side eller lignende skal det, hvis det påvirker aftalens opfyldelse resultere i ansvarsfritagelse, og en fremskydning af tidspunktet for aftalens opfyldelse samt ansvarsfritagelse fra erstatningsansvar og andre følger.

 
Skulle aftalens opfyldelse til væsentlig grad forhindres i længere tid end seks måneder på grund af en vis (ovenstående) omstændigheder har Rush Xpress ret til skriftligt at ophæve aftalen frigjort fra erstatningsansvar.

 

Rush Xpress ApS - Avedøreholmen 88 - 2650 Hvidovre. Tel. 70 100 103 - info@rushxpress.dk